Máy Mài Kính Song Cạnh FSM20C

Máy Mài Kính Song Cạnh FSM20C / 4,2 Glass Straight Line Double Edge (20 bánh xe) phù hợp để mài kính song cạnh.

Mài thô, mài mịn, đánh bóng có thể được thực hiện tại một thời gian.